POLICYS

Alkohol- och drogpolicy

Företagets personal skall verka för att ingen av våra kunder ska dödas eller skadas på grund av alkohol eller droger beroende på okunskap. Ett medvetet fel beslut ska vi dock inte lasta oss själva för, utan verka för att kunna stödja och stötta även om själva handlingen inte ska förlåtas. Ingen ska vändas ryggen, det förstärker bara problemen.

Alla ska ha god kunskap om olika drogers effekt på förmågan att köra och även dess negativa påverkan i övrigt så att ingen testar droger på grund av okunskap om dess effekter. Undervisningen ska tydliggöra att en enda gång kan vara livsfarligt och kan sätta spår för resten av livet som inte går att sudda ut.

Vårt ställningstagande tydliggörs även genom att personalen uppträder på ett nyktert och ansvarsfullt sätt när de vistas bland ungdomar. Genom att eleven alltid får göra alkotest i våra bilar inför körlektionerna tydliggörs vårt ställningstagande ytterligare.

Vi tydliggör också att trötthet, eller en på annat sätt oengagerad förare, har samma effekt som att köra påverkad och att det krävs en aktiv och pigg förare för att minimera riskerna i en allt mer komplicerad trafik. Och att man samtidigt är medveten om att det finns många förare man möter eller korsar som kan vara både påverkade och/eller ouppmärksamma på att man korsar deras väg.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi ska själva köra på ett sådant sätt som vi önskar att eleven skall köra och vara ett föredöme i trafiken genom att följa de lagar och föreskrifter som finns. I annat fall försvinner trovärdigheten i de budskap som vi förmedlar.

Vi ska välja fordon som har högsta möjliga säkerhet i sin klass, men som även är skonsamma mot miljön. Däckbyte ska ske senast vid 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck för ökad säkerhet. Eleven ska också få goda rutiner för säkerhetskontroll och kunna upptäcka fel eller förslitning.

Vi ska undvika mobilanvändandet i trafiken i största möjliga utsträckning och istället ringa eller sms:a tillbaka när tillfälle ges mellan lektioner och inte i trafiken. Vi påverkar eleverna till ett framtida lika förhållningssätt. Lagen är i dag luddig men sunt förnuft räcker långt. Att använda mobilen under körning är att jämföra med att köra påverkad eller trött och insikten att vara förare är ett stort ansvar för medtrafikanternas säkerhet.

Vi ska stärka elevens riskmedvetande så att den blir medveten om att ett ögonblicks tankeflykt kan få katastrofala följder och att ett ödmjukt och hänsynsfullt körsätt är att eftersträva samt att kunna stå emot negativt grupptryck och vara stark i sin förarroll.

Ingen ska lämna utbildningen utan att ha kunskap, men dumhet och ett medvetet risktagande kan vi inte ta ansvar för.

Etik- och moralpolicy

Personalen skall på ett klanderfritt sätt uppträda gentemot kunderna.

Vi ska vara positiva och lyhörda för elevens önskningar och behov och individanpassa utbildningen så att den matchar elevens inlärningsstil och förmåga och göra vad vi kan för att eleven ska ha körkortet i hand till önskat datum.

Vi ska vara tydliga med vad som krävs och varför, för att kunna uppfylla målet och när så behövs revidera planen. Elev som endast önskar del av utbildning och vill göra mycket på egen hand, ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa efter den elevens önskemål och förutsättningar.

Alla kunder har lika värde oavsett bakgrund, utseende och behov och alla är lika välkomna.

Vi ska göra en professionell insats och fokusera på att våra kunder ska vara nöjda och har förtroende för skolan och minnas sin utbildning som bra och effektiv.

Miljöpolicy

Vi vill påverka våra kunder till att bli miljömedvetna konsumenter som i första hand väljer miljövänliga produkter som minskar negativ påverkan. En strävan att välja lämpligaste transportsätt för att minimera sin miljöpåverkan då det inte alltid är bäst med personbilen och olika varor är olika bra.

Vi vill erbjuda en väl genomtänkt utbildning med en stark miljöprofil och att vi som företag noga ska följa utvecklingen på miljöområdet och följa det regelverk som styr vår verksamhet.

Vi vill leda utvecklingen och vi eftersträvar att använda den senaste och bästa tekniken.

Vi ska enbart använda oss av fordon som är skonsamma mot miljön och ska också påverka våra kunder till samma förhållningssätt.

Vi ska också göra våra kunder medvetna om vad de kan göra för att dra sitt strå till stacken och att alla kan bidra. Du gör skillnad.